Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent. Måske Søren O. vil. Det ville han.
  2. Valg af referent. Måske Henning vil. Det ville han.
  3. Formandens beretning. Som sædvanligt meget grundig udi alle holdenes placering. Desuden fyldte turen til Hamborg en del. Teddy og Anders Bo fik tak for endnu en gang god mad. Og Ole og AC fik en stor tak for deres arbejde som holdledere.
  4. Kassereren fremlægger regnskabet. Det blev godkendt, og beholdningen inden festafregningen var på 63.745,66 kr.
  5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag.
  6. Valg til bestyrelsen. Teddy er på valg, og kan formentlig overtales til endnu en tørn. Han blev valgt uden kampvalg.  Asger og Bogart tager endnu et år som suppleanter til bestyrelsen.                                                                          Niller blev genvalgt til revisor og Erling fortsætter endnu et år. Dann blev revisorsuppleant, nok mest fordi der ikke var andre interesserede.
  7. Eventuelt. Intet.

Bestyrelsen var vært ved lidt chips og tilhørende drikke