Fodboldklubben Munkholm er organiseret efter følgende love:

Klubben har udarbejdet målsætninger som den bestræber at bygge sit grundlag på

MÅLSÆTNING

FOR

FODBOLDKLUBBEN

MUNKHOLM

Indholdsfortegnelse

Velkomst

Sportslige og sociale ambitioner

Klubbens forventninger og tilbud.

Klubbens organisation.

Medlemmernes deltagelse og ansvar.

Velkommen i Fodboldklubben Munkholm. På de næste sider kan du læse om, hvem vi er, hvilke holdninger vi har, samt lidt om hvordan vi fordeler arbejdet i klubben, så den bliver et rart sted for alle.

Klubbens målsætninger skal ikke opfattes som love alle bare har at rette sig efter til yderste konsekvens. De skal snarere opfattes som målsætninger klubbens medlemmer på demokratisk vis er blevet enige om, og som medlemmerne vil forsøge at opfylde på bedste vis.

1. Sportslige og sociale ambitioner.

Fodboldklubben Munkholm er hjemmehørende i Holbæk Kommune. Klubben har som sin målsætning, med medlemmernes aktive deltagelse, at organisere rammerne for dels medlemmernes udøvelse af fodboldspillet, dels at udgøre rammen for et socialt og solidarisk kammeratligt fællesskab. Klubbens målsætning sammenfattes ved at prioritere fodboldspillet og det kammeratlige sociale fællesskab lige højt. Denne prioritering udmøntes ved at fordele de økonomiske ressourcer og de organisatoriske aktiviteter i overensstemmelse hermed.

Fodboldklubben Munkholm skal sportsligt og økonomisk fungere på ren amatørbasis, dvs. med adgang til de statslige og kommunale tilbud og tilskud der er mulige at opnå efter gældende regler og love.

Klubbens økonomiske fundament hviler på medlemmernes kontingent betalinger, samt på de indtægter som klubben og dens medlemmer tilvejebringer i form af arrangementer, indsamlinger o.l.

Klubben kan indgå kommercielle sponsor kontrakter. Dvs. klubbens officielle spilledragt kan bære reklamer, og klubbladet kan ligeledes indeholde reklamer.

Det vil være naturligt, at sponsor kontrakter for enkelte hold diskuteres med holdledere og spillere fra de berørte hold, samt bestyrelsen.

Det er klubbens målsætning at styrke samarbejdet med andre foreninger og sociale fællesskaber om arrangementer og aktiviteter m.v., hvis formål ikke strider mod klubbens egne målsætninger og love.

2. Klubbens forventninger og tilbud.

Det forventes, at såvel nuværende som nye medlemmer af klubben tilslutter sig klubbens målsætninger og aktivt deltager i realiseringen af dem.

Ændringer og nye målsætninger afgøres på demokratisk vis på klubbens generalforsamling.

Fodboldklubben Munkholm er åben for alle, dvs. piger og drenge, damer og herrer. Klubbens medlemmer kan frit prioritere deres aktiviteter mellem fodboldspillet og andre sociale aktiviteter, der ikke strider mod klubbens målsætninger. Dette kan f.eks. være aktiviteter, der styrker det kammeratlige fællesskab i klubben. Medlemmer, der ikke spiller fodbold, vil blive tilbudt et lavere kontingent.

Det er klubbens målsætning at kunne tilbyde alle medlemmer og medlemskategorier lige muligheder økonomisk som sportsligt. Sportsligt skal klubben kunne tilbyde medlemmerne mulighed for at kunne spille fodbold på flere ambitionsniveauer. Tilmelding og deltagelse i turneringer i SBU, Amt, Odsherredsturnering eller andet besluttes på demokratisk vis af de respektive hold og spillere selv.

Ligeledes skal alle medlemmer kunne deltage i demokratiske valg til forskellige poster såsom holdanfører, udvalgsposter, arbejdsgrupper etc.

Det forventes, at klubbens medlemmer gensidigt respekterer hinandens ambitioner og aktiviteter såvel sportsligt som socialt, ligesom medlemmerne må forvente, at klubledelsen fordeler ressourcerne i overensstemmelse hermed.

Fodboldklubben Munkholms medlemsmæssige størrelse er afhængig af tilgang og afgang af medlemmer. Det er imidlertid klubbens målsætning stadig at forblive en relativ lille og overskuelig klub, der værdsætter sine egne kvaliteter derved. Størrelsen af klubbens ungdomsafdeling må imidlertid altid stå i et rimeligt forhold til de ressourcer voksenafdelingen kan tilbyde

Fodboldklubben Munkholms øverste ledelse er bestyrelsen, som formelt konstituere sig med formand og kasserer, men i øvrigt fordeler arbejdsopgaverne ligeligt imellem sig.

Bestyrelsen kan uddelegere arbejdsopgaver til udvalg og arbejdsgrupper. Dog er det altid bestyrelsen, der i sidste ende har ansvaret. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgrupperne og bestyrelsen gensidigt opretholder en god kontakt.

Som en yderligere sikring af en god kommunikation og information medlemmerne imellem, vælger generalforsamlingen et bladudvalg, hvis ansvar det er, at klubbens medlemsblad (p.t. Benskinnen) produceres, når der er behov for det. Behovet defineres af henholdsvis bestyrelsen og medlemmerne selv. Alle medlemmer har adgang til bladets spalter.

Målsætningen omkring klubbens faste samlingssted, klubhuset, og dets praktiske drift organiseres af et valgt klubhusudvalg. Dog med bestyrelsen som den ansvarlige, der skal godkende alle tiltag. Bestyrelsen opererer med en klubhuskonto uafhængig af hovedkontoen.

Klubben har fællesøkonomi, som kassereren med hjælp fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer varetager den daglige administration af.

Hvad angår de organisatoriske arbejdsopgaver, uddelegeres arbejdet og ansvaret til arbejdsgrupper/teams, som de respektive hold og/eller afdelinger selv på demokratisk vis vælger.

Arbejdsopgaverne omfatter alt praktisk vedrørende kampe og træning samt andre sociale aktiviteter. Eksempelvis arbejdsopgaver vedrørende rekvisitter, bolde og spilledragt, administration af dommerbetaling, kørselsregnskab og nøgler, samt opgaver som ansvar for valg af anfører, holdledere og holdudtagelse i samarbejde med evt. trænere/trænerteam etc.

4. Medlemmernes deltagelse og ansvar.

En forudsætning for, at FK Munkholms målsætninger og organisation virkeliggøres, er, at medlemmerne aktivt arbejder herfor. Klubbens sammenhængskraft og levedygtighed afhænger heraf.

Et medlemskab af klubben pålægger det enkelte medlem et personligt ansvar overfor klubbens ejendom og velfungereenhed.

Det forventes samtidigt, at alle medlemmer periodevis påtager sig et organisatorisk arbejde, samt at alle medlemmer bidrager til et positivt kammeratligt og socialt fællesskab.

Holbæk, november 2004.

LOVE FOR

FODBOLDKLUBBEN

MUNKHOLM

Stiftet 6. december 1978

§ 1

Klubbens navn er Fodboldklubben Munkholm. Klubben er hjemmehørende i Holbæk, og den er organiseret i De Danske Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforeninger og Odsherredsturneringen.

§ 2

Klubbens formål er at dyrke fodboldspillet.

§ 3

3.0 I klubben kan optages enhver, som vil indordne sig under dens love.

3.1 Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.

3.2 Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren, idet kontingent betales lige til udmeldelsesdatoen. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse inden udløb af en kontingentperiode.

3.3 Er et medlem i kontingentrestance ud over tre måneder, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet kan optages igen, når restancen er betalt.

§ 4

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen og afholdes én gang årligt senest 1. uge i januar. Den skal gøres medlemmerne bekendt senest tre uger forinden, og forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde mindst 14 dage forinden. Den endelige dagsorden bekendtgøres senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 5

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Hver af klubbens afdelinger bør være repræsenteret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Disse skal være myndige. Kassereren er ansvarlig for regnskabet.

Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant hvert år.

Der vælges 2 revisorer, der er på valg hvert andet år og 1 revisorsuppleant, der er på valg hvert år.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af de aktive medlemmer kræver dette.

§ 7

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Eventuelt.

§ 8

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, hvoraf der skal være mindst 1 i kvartalet. Desuden repræsenterer han foreningen udadtil.

§ 9

Klubbens regnskabsår går fra 1/11- 31/10. Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter.

§ 10

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen. Den siddende bestyrelse er kontingent fri.

§ 11

Forslag til forandring i eller tillæg til klubbens love skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, på hvilken forslaget skal fremlægges. Vedtagelsen sker, når 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer stemmer for.

§ 12

Klubben kan kun ophæves, når 3/4 af de aktive medlemmer stemmer herfor.

§ 13

I tilfælde af klubbens ophør deponeres de til enhver tid stående aktiver i 5 år, hvorefter de tilfalder anden idrætslig aktivitet.

§ 14

Klubben tegnes af formanden og kassereren.